Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

 

 1. Definicje

 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość, tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, za pośrednictwem Profilu Usługodawcy.

 1. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, w zakresie prezentacji i promocji ofert pracy pochodzących od Pracodawców, jak również w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania Pracodawcom danych o osobach wyrażających za pośrednictwem Profilu Usługodawcy, zainteresowanie ofertami pracy pochodzącymi od Pracodawców.

 1. Usługodawca - usługodawcą w rozumieniu Regulaminu jest spółka
  ZEROONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. A.Mickiewicza 63 lok. 202, kod pocztowy: 01-625 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000540371, kapitał zakładowy 10. 000 PLN, NIP: 5213687756.

 1. Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada profil na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, różnego rodzaju platformach internetowych i jest odbiorcą Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 1. Pracodawcy – podmioty prowadzące działalność gospodarczą, z którymi Usługodawca zawarł umowę na świadczenie Usług.

 1. Profil Usługodawcy – założony w celu świadczenia Usług profil Usługodawcy na portalu społecznościowym Facebook, Instagram oraz na innych platformach internetowych a także strona internetowa / portal Usługodawcy www.jobnonstop.pl.

 1. Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:

 1. 'Prezentacja ofert'

Usługa polegająca na zamieszczaniu ofert pracy pochodzących od Pracodawców za pośrednictwem Profilu Usługodawcy wraz z ich opisem,
w celu ich prezentacji Usługobiorcom odwiedzającym Profil Usługodawcy.

 1. 'Promocja ofert'

Usługa polegająca na promowaniu ofert pracy pochodzących od Pracodawców za pośrednictwem Profilu Usługodawcy w postaci płatnych i/lub bezpłatnych reklam i/lub komunikatów umieszczanych na portalu społecznościowym Facebook i/lub Instagram, platformach internetowych oraz stronie internetowej / portalu Usługodawcy.

 1. 'usługa Aplikuj'

Usługa polegająca na umożliwieniu Usługobiorcom wyrażenia zainteresowania ofertami pracy pochodzącymi od Pracodawców, poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego w odniesieniu do konkretnej oferty pracy, zawierającego podstawowe dane dotyczące osoby Usługobiorcy.

Korzystanie z usługi 'Aplikuj' jest możliwe po wypełnieniu formularza aplikacyjnego za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy www.jobnonstop.pl, poprzez kliknięcie na przycisk 'Aplikuj', ‘Więcej informacji’ lub ‘Skontaktuj się z nami’ na Profilu Usługodawcy lub w treści ofert promowanych przez Usługodawcę. Po otrzymaniu przez Usługodawcę wypełnionego formularza aplikacyjnego Usługobiorcy, formularz jest niezwłocznie przekazywany Pracodawcy w celu rozpatrzenia w procesie rekrutacyjnym dotyczącym konkretnej oferty pracy.

Skorzystanie z usługi 'Aplikuj' przez Usługobiorcę nie jest częścią procesu rekrutacji prowadzonej przez Pracodawcę, a stanowi jedynie powiadomienie Pracodawcy przez Usługodawcę o zainteresowaniu Usługobiorcy konkretną ofertą pracy.

Usługobiorca wypełniając i wysyłając formularz aplikacyjny oświadcza, że:

  • podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Usług przez Usługodawcę.
 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

  • posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,
  • posiadanie adresu poczty elektronicznej,
  • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML5. Przeglądarka powinna akceptować pliki "cookies".
 1. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne i bezterminowe. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług.

 1. W każdej chwili Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z Usług poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania na adres Usługodawcy, co spowoduje usunięcie danych dotyczących Usługobiorcy z rejestru Usługodawcy.

 1. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej, który będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. Adres ten jest podawany bezpośrednio w formularzu aplikacyjnym.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Usług,
  • wysyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy informacji, komunikatów technicznych i prawnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  • odmowy świadczenia Usług jeśli Usługobiorca narusza Regulamin,
  • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Usług, poprzez zmianę Regulaminu.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Usługami, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • odrzucenie formularza aplikacyjnego Usługobiorcy przez Pracodawcę
  • w procesie rekrutacji dotyczącym konkretnej oferty pracy,
  • nierozpatrzenie przez Pracodawcę formularza aplikacyjnego Usługobiorcy przekazanego przez Usługodawcę,
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny
  • z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • za treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  • informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,
  • utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Usługobiorcę,
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  • podania przez Usługobiorców nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
  • nieprzestrzeganie przez Usługobiorców postanowień Regulaminu. 
 1. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

  • podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
  • przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu Usługodawcy lub świadczonych przez niego Usług oraz od korzystania z Usług w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Usługobiorców,
  • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 1. Dane osobowe 

  1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość świadczenia Usług. 

  2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy
  o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych przez RODO. Dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywane przez czas świadczenia usług, do czasu cofnięcia przez Usługobiorcę zgody na ich przetwarzanie. Usługobiorca ma prawo dostepu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należuy skontaktować się z Administratorem danych: Zeroone Sp z O.O. pisemnie na adres: ul A.Mickiewicza 63, lok 202,  01-625 Warszawa lub mailowo na adres rekrutacja@jobnonstop.pl. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych,  gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. Dane osobowe usługobiorcy mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowny w tym również w formie profilowania, w celu lepszego dopasowania ofert pracy do poszczególnych kandydatów/usługobiorców

  3. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.

  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Pracodawców, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla podmiotu danych.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 luty 2019r.

 1. W razie zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą publikacji zmienionego Regulaminu.

 1. O zmianie Regulaminu Usługodawca może dodatkowo zawiadomić Usługobiorcę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy.

 1. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

© JobNonStop | 2016

Witryna korzysta z plikow cookies, w kazdym momencie możesz zmienic ustawienia swojej przegladarki
rozumiem
)