Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu JobNonStop należącego do Zeroone Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Definicje

Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość, tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, za pośrednictwem Profilu Usługodawcy.

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego JobNonStop wymienione w §2 Regulaminu.

Usługodawca - ZEROONE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. A.Mickiewicza 63, kod pocztowy: 01-625 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000540371, kapitał zakładowy 10. 000 PLN, NIP: 5213687756.

JobNonStop- serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.jobnonstop.pl, prowadzony przez Usługodawcę

JobNonStopBoard- usługa świadczona przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego JobNonStop, szczegółowo opisana w rozdziale II Regulaminu.

JobLinked- usługa świadczona przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego JobNonStop, szczegółowo opisana w rozdziale III Regulaminu.

TalentReco- usługa świadczona przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego JobNonStop, szczegółowo opisana w rozdziale IV Regulaminu

Kandydat – osoba fizyczna, która wyraża wolę udziału w rekrutacji na stanowisko określone w Ogłoszeniu oraz złoży aplikację o pracę na stronie internetowej JobNonStop.pl .lub osoba, która złoży aplikację w ramach usługi JobLinked.

Pracodawca – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z którą Usługodawca zawarł umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem serwisu JobNonStop lub JobLinked.

Ogłoszeniodawca- osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Usług JobNonStopBoard,

Polecający - osoba fizyczna osiągająca przychód w ramach działalności nierejstrowanej, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osoba prawna.

Polecany- Kandudat do pracy, którego dane i CV za jego zgodą Polecający zamieszcza w Formularzu Polecenia,

Strony – łącznie Ogłoszeniodawca i Usługodawca lub Pracodawca i Usługodawca lub polecający i Usługodawca.

Profil Usługodawcy – założony w celu świadczenia Usług profil Usługodawcy na portalu społecznościowym Facebook, Instagram oraz na innych platformach internetowych a także strona internetowa / portal Usługodawcy www.jobnonstop.pl.

Ogłoszenie – ogłoszenie o pracę publikowane przez Ogłoszeniodawcę w Serwisie Usługodawcy w ramach Umowy z Usługodawcą lub zredagowane przez Usługodawcę na zamówienie Ogłoszeniodawcy, mające na celu zatrudnienie pracownika na konkretne stanowisko.

Formularz zamówienia- formularz stanowiący załącznik do Regulaminu, wypełniany przez Ogłoszeniodawcę przy usłudze JobNonStopBoard i JobNonStopBoard Premium, zawierający dane i informacje niezbędne do publikacji Ogłoszenia

Formularz kryteriów i kompetencji- formularz wypełniany przez Pracodawcę przy usłudze JobLinked,

Formularz polecenia- formularz wypełniany przez Polecającego w ramach usługi TalentReco

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2

Rodzaje Usług świadczonych drogą elektroniczną

Usługodawca w ramach serwisu JobNonStop świadczy następujące Usługi:

Rekrutacyjną w ramach JobNonStop (§5)

Prezentacji i promocji ofert pracy w ramach JobNonStopBoard i JobNonStopBoard Premium ( rozdział II).

'Usługa Aplikuj'- Usługa polegająca na umożliwieniu Kandydatom wyrażenia zainteresowania ofertami pracy pochodzącymi od Pracodawców/Ogłoszeniodawców, poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego w odniesieniu do konkretnej oferty pracy, zawierającego podstawowe dane dotyczące osoby Kandydata. Korzystanie z usługi 'Aplikuj' jest możliwe po wypełnieniu formularza aplikacyjnego za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy www.jobnonstop.pl, poprzez kliknięcie na przycisk 'Aplikuj', ‘Więcej informacji’ lub ‘Skontaktuj się z nami’ na Profilu Usługodawcy lub w treści ofert promowanych przez Usługodawcę.

JobLinked- usługa polegająca na przedstawieniu Pracodawcy profili Kandydatów znajdujących się w systemie Usługodawcy zgodnie z kryteriami określonymi przez Pracodawcę (rozdział III)

TalentReco- usługa polegająca na rekomendowaniu przez Polecającego Polecanego Kandydata do pracy w procesach rekrutacyjnych prezentowanych przez Usługodawcę na stronie JobNonStop w zakładce TalentReco (rozdział IV)

§3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

- posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu,

- posiadanie adresu poczty elektronicznej,

- posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML5. Przeglądarka powinna akceptować pliki "cookies".

Korzystanie z Usług dla Kandydata jest nieodpłatne i bezterminowe. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Kandydatem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług.

W każdej chwili Kandydat może zrezygnować z korzystania z Usług poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania na adres Usługodawcy, co spowoduje usunięcie danych dotyczących Kandydata z rejestru Usługodawcy.

Kandydat akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej, który będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. Adres ten jest podawany bezpośrednio w formularzu aplikacyjnym.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

- przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Usług,

- wysyłania na adres poczty elektronicznej Kandydata informacji, komunikatów technicznych i prawnych związanych z funkcjonowaniem Usług,

- odmowy świadczenia Usług jeśli Kandydat narusza Regulamin,

- dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Usług, poprzez zmianę Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Kandydatów oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Usługami, z tytułu których Kandydatowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- odrzucenie formularza aplikacyjnego Kandydata przez Pracodawcę/Ogłoszeniodawcę w procesie rekrutacji dotyczącym konkretnej oferty pracy,

- nierozpatrzenie przez Pracodawcę formularza aplikacyjnego Kandydata przekazanego przez Usługodawcę,

- jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Kandydatów z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

- za treści udostępniane przez Kandydatów za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

- informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Kandydatów,

- utratę przez Kandydata danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Kandydata,

- szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

- podania przez Kandydatów nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,

- nieprzestrzeganie przez Kandydatów postanowień Regulaminu. 

Kandydat korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

- podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,

- przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

- podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu Usługodawcy lub świadczonych przez niego Usług oraz od korzystania z Usług w sposób uciążliwy dla Usługodawcy oraz innych Kandydatów,

- wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

§4

Dane osobowe 

Usługodawca jest administratorem danych osobowych Kandydatów i dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o których mowa w RODO.

Dane osobowe Kandydata przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych.

Podanie danych, zgoda na ich przetwarzanie i przekazanie Pracodawcy/Ogłoszeniodawcy jest dobrowolne ale warunkuje możliwość świadczenia Usług. 

Usługodawca przetwarza dane osobowe Kandydata niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych Regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Dane osobowe Kandydata przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych przez RODO. Dane te będą przechowywane przez czas świadczenia usług, do czasu cofnięcia przez Kandydata zgody na ich przetwarzanie. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych: Zeroone Sp z O.O. pisemnie na adres: ul A.Mickiewicza 63,  01-625 Warszawa lub mailowo na adres rekrutacja@jobnonstop.pl.

Kandydat ma prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych,  gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe Kandydata mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, w celu lepszego dopasowania ofert pracy do poszczególnych kandydatów/usługobiorców.

Dane osobowe Kandydatów mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich, wyłącznie po wyrażeniu przez Kandydata odrębnej wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.

Usługodawca przekaże dane osobowe Kandydata potencjalnemu Pracodawcy/Ogłoszeniodawcy celem realizacji Usług.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Pracodawców/Ogłoszeniodawców, mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla podmiotu danych.

Ogłoszeniodawca z chwilą otrzymania danych osobowych Kandydata staje się administratorem tych danych i jest zobowiązany do odebrania stosownych zgód od Kandydata i spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO.

W związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do wykonania Umowy oraz do podjęcia działań przed jej zawarciem, Usługodawca i Ogłoszeniodawca wzajemnie udostępniają sobie dane służbowe (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) wybranych przedstawicieli uprawnionych do kontaktu w związku z realizacją przedmiotu Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

ROZDZIAŁ II

JobNonStop , JobNonStopBoard i JobNonStopBoard Premium

§5

Przedmiot umowy o usługi JobNonStop

Przedmiotem Usług świadczonych przez Usługodawcę jest:

W stosunku do Pracodawcy udostępnianie Serwisu do umieszczania Ogłoszeń o pracę i wstępna weryfikacja kwalifikacji Kandydatów, a następnie przesyłanie Pracodawcy wypełnionych i zweryfikowanych profili Kandydatów.

W stosunku do Kandydatów udostępnianie Serwisu do aplikowania na zamieszczone przez Pracodawców Ogłoszenia pracy.

Zakazane jest używanie Serwisu JobNonStop w innych celach niż określone w podpunktach a i b wyżej, w szczególności w celu promocji innych produktów lub usług.

Warunkiem koniecznym skorzystania przez Pracodawcę z usługi JobNonStop jest zawarcie z Usługodawcą odrębnej Umowy rekrutacyjnej, która określi czas trwania umowy, rodzaj i ilość stanowisk, wynagrodzenie Usługodawcy i obowiązki obu stron w procesie rekrutacji.

§6

Przedmiot i warunki zawarcia umowy o usługi JobNonStopBoard i JobNonStopBoard Premium

Przedmiotem Usług JobNonStopBoard i JobNonStopBoard Premium świadczonych przez Usługodawcę jest:

W stosunku do Ogłoszeniodawcy udostępnianie Serwisu do umieszczania Ogłoszeń o pracę lub umieszczanie Ogłoszenia zredagowanego przez Usługodawcę zgodnie z zamówieniem Ogłoszeniodawcy a następnie przesłanie Ogłoszeniodawcy wypełnionego formularza aplikacyjnego Kandydata.

W stosunku do Kandydatów udostępnianie Serwisu do aplikowania na zamieszczone przez Ogłoszeniodawców Ogłoszenia pracy.

Warunkiem koniecznym dla Ogłoszeniodawcy skorzystania z usługi JobNonStopBoard i JobNonStopBoard Premium jest wyrażenie zgody na związanie się postanowieniami Regulaminu. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej Umowy pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Usługodawcą. Zgodę taką może wyrazić wyłącznie Ogłoszeniodawca lub osoba upoważniona przez Ogłoszeniodawcę do zawarcia Umowy w jego imieniu i na jego rzecz.

§ 7

Warunki korzystania z usług JobNonStopBoard i JobNonStopBoard Premium

Warunkiem korzystania z Usługi JobNonStopBoard świadczonych przez Usługodawcę jest akceptacja Regulaminu. Z chwilą akceptacji Regulaminu Ogłoszeniodawca:

Potwierdza, że dane zawarte w Ogłoszeniu są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji, jeżeli ulegną zmianie.

Wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Usługodawcy oraz wiadomości o utrudnieniach, przerwach technicznych oraz zmianach w działaniu Usługi.

Wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej faktur wystawianych przez Usługodawcę na rzecz Ogłoszeniodawcy.

§ 8

Prawa i obowiązki Ogłoszeniodawcy

Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do przestrzeganiu Regulaminu oraz Załączników do Regulaminu.

Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do podania Usługodawcy wszelkich informacji i materiałów niezbędnych do prawidłowego realizowania Usług. W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych informacji i materiałów Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków w Umowie.

Ogłoszeniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść publikowanych Ogłoszeń rekrutacyjnych.

Ogłoszeniodawca jako administrator danych osobowych Kandydata, przekazanych mu przez Usługodawcę za zgodą Kandydata, zobowiązany jest do wykonania wobec Kandydata obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO

§ 9

Prawa i obowiązki Usługodawcy

Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Umowy w przypadku powzięcia informacji o jej zawarciu przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji Ogłoszeniodawcy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest następstwem okoliczności od Usługodawcy niezależnych, w szczególności będące następstwem przerw w dostępie lub braku dostępu do sieci Internet.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności techniczne związane z konserwacją bądź modyfikacją serwisu.

§ 10

Ogłoszenia

Ogłoszenie o pracę składa się poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamówienia na stronie: . W formularzu należy starannie opisać stanowisko pracy. Należy dodać także logo Pracodawcy przez plik graficzny formatu jpg lub png.

Formularz Ogłoszenia może wypełnić i zatwierdzić tylko osoba uprawniona do reprezentacji Ogłoszeniodawcy w zakresie prowadzenia rekrutacji.

Pola Ogłoszenia oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wypełnione.

W przypadku wybrania przez Usługodawcę Usługi JobNonStopBoard premium Ogłoszeniodawca ma prawo do skorzystania z możliwości zamieszczenia w formularzu aplikacji Kandydata ankiety weryfikacyjnej składającej się z maksymalnie 6 pytań, istotnych dla weryfikacji kwalifikacji potencjalnego Kandydata na dane stanowisko pracy, które Usługodawca następnie zamieści w ankiecie wypełnianej przez Kandydata.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do poprawiania Ogłoszenia w celu dbania o jak najwyższy standard publikowanych Ogłoszeń. Przez poprawianie Ogłoszenia należy w szczególności rozumieć poprawianie części opisów, które nie dotyczą bezpośrednio danego stanowiska pracy oraz wytłuszczenie istotnych elementów Ogłoszenia.

Ogłoszenie musi zawierać rzeczywistą ofertę odpłatnej pracy. Oferowana praca musi być zgodna z prawem.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Ogłoszenia dotyczącego pracy budzącej moralne wątpliwości.

Ogłoszenie powinno być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

W przypadku, gdy Usługodawca wybierze opcję zamówienia Ogłoszenia zredagowanego przez Usługodawcę, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do wypełnienia pól Ogłoszenia, dotyczących elementów, które Ogłoszenie powinno zawierać. Takie ogłoszenie zredagowane przez Usługodawcę, Usługodawca prześle drogą mailową do Ogłoszeniodawcy celem akceptacji. Brak odpowiedzi Ogłoszeniodawcy w terminie 2 dni roboczych będzie oznaczało akceptację Ogłoszenia.

Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej JobNonStop niezwłocznie po dokonaniu płatności, rozumianej jako wpływ środków na rachunek Usługobiorcy, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania płatności.

Ogłoszenie o pracę będzie dostępne w Serwisie przez okres podany w formularzu zamówienia, z zastrzeżeniem zapisu § 17 ust.2.

Osoby poszukujące pracy aplikują przez formularz aplikacyjny, podając swoje imię, nazwisko, aktualny adres email oraz załączając plik.

§ 11

Wynagrodzenie

Świadczenie usług na rzecz Ogłoszeniodawcy jest płatne i jest ustalane indywidualnie z każdym Ogłoszeniodawcą.

Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy o nr 83 1030 0019 0109 8503 0010 8486.

Usługodawca jest zobowiązany do wystawienia faktury na rzecz Ogłoszeniodawcy w terminie 7 dni od zaksięgowania wynagrodzenia na rachunku Usługodawcy.

W przypadku kiedy Ogłoszeniodawca zrezygnuje z publikowania Ogłoszenia lub zażąda usunięcia Ogłoszenie ze strony JobNonStop.pl przed upływem okresu publikacji wynikającego z formularza zamówienia, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty.

§ 12

Prawa autorskie

Ogłoszeniodawca zapewnia, że Ogłoszenie, które ma zamiar opublikować, nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich, a także, że dysponuje odpowiednimi majątkowymi prawami autorskimi do nazw handlowych oraz znaków graficznych i słownych podanych w Ogłoszeniu lub na koncie.

Ogłoszeniodawca udziela Usługodawcy niewyłącznej licencji na używanie nazw handlowych i znaków graficznych i słownych (dalej: utwory) podanych w Ogłoszeniu w celu realizacji Usługi.

Licencja jest udzielana na czas określony, tj. na czas realizacji usługi. Usługodawca jest uprawniony do udzielenia sublicencji podmiotom trzecim w celu realizacji Usługi.

Ogłoszeniodawcy tytułem udzielenia licencji nie przysługuje wynagrodzenie od Usługodawcy.

§ 13

Usunięcie ogłoszenia

Usługodawca może w każdej chwili usunąć Ogłoszenie z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy, w szczególności w przypadku naruszenia Regulaminu przez Ogłoszeniodawcę lub ze względu na treść lub formę Ogłoszenia naruszającą przepisy obowiązującego prawa, a także bez podania przyczyny.

W przypadku usunięcia Ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy Usługodawca co najmniej na 24 godziny przed usunięciem Ogłoszenia poinformuję Ogłoszeniodawcę o planowanym wykasowaniu Ogłoszenia i wezwie go do usunięcia naruszenia pod rygorem usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.

Usługodawca nie ma obowiązku wcześniejszego poinformowania Ogłoszeniodawcy o usunięciu Ogłoszenia w sytuacji, kiedy usunięcie ma na celu uniknięcie poniesienia konsekwencji prawnych przez Usługodawcę.

Ogłoszeniodawcy nie przysługuję wobec Usługodawcy żadne roszczenie o zwrot wynagrodzenia czy odszkodowanie w przypadku, gdy usunięcie Ogłoszenia nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Ogłoszeniodawcy.

W przypadku usunięcia Ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca zobowiązuje się do zwrot Ogłoszeniodawcy uiszczonej ceny w wysokości proporcjonalnej do okresu braku wyświetlania Ogłoszenia.

Ogłoszeniodawca ma prawo do zaprzestania publikacji w terminie wcześniejszym niż przewidziany w Formularzu Zamówienia. W tym celu Ogłoszeniodawca zawiadomi Usługodawcę drogą mailową na adres jobboard@jobnonstop.pl Usługodawca jest zobowiązany do usunięcia danego Ogłoszenia w terminie 48 godzin od otrzymania maila, o którym mowa powyżej.

§ 14

Prawa i obowiązki Kandydata

Usługodawca tytułem świadczenia Usług na rzecz Kandydata nie pobiera od niego jakichkolwiek opłat.

Warunkiem świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz Kandydata jest zapoznanie się z Regulaminem i informacją zgodnie z RODO, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę i ich przekazanie Ogłoszeniodawcy.

§ 15

Aplikacja o pracę

Kandydat wypełniając aplikację jest zobowiązany do podania wyłącznie prawdziwych informacji.

Zakazane jest składanie pozornych aplikacji o pracę.

Formularz aplikacyjny służy wyłącznie do składania aplikacji o pracę.

Do skutecznego złożenia aplikacji konieczne jest przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego. Fakt skutecznego złożenia aplikacji zostanie potwierdzonym mailem przesłanym przez Usługodawcę do Kandydata.

§ 16

Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych Ogłoszeń, także w przypadku, gdy są one redagowane przez Usługodawcę na podstawie zamówienia Ogłoszeniodawcy.

Podanie błędnych lub niepełnych danych identyfikacyjnych przez Ogłoszeniodawcę może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją zamówionej Usługi.

Usługodawca nie gwarantuje Kandydatowi, że podejmie pracę za jego pośrednictwem.

§ 17

Gwarancja

Usługodawca gwarantuje Ogłoszeniodawcy, że minimum jedna osoba złoży aplikację o pracę w zamówionym okresie publikacji Ogłoszenia.

W przypadku niedopełnienia powyższego zobowiązania, Usługodawca zobowiązuje się opublikować dane Ogłoszenie na kolejne 30 dni po upływie zamówionego okresu publikacji, bez pobierania dodatkowych opłat od Ogłoszeniodawcy.

Brak jakiejkolwiek aplikacji w terminie kolejnych 30 dni, będzie skutkowało zwrotem przez Usługodawcę uiszczonego przez Ogłoszeniodawcę wynagrodzenia. W takiej sytuacji Usługodawca wystawi fakturę korektę.

§ 18

Reklamacje

Ogłoszeniodawca i Kandydat są uprawnienia w każdej chwili do złożenia reklamacji względem Usług świadczonych przez Usługodawcę .

W przypadku niezgodności świadczonej usługi z zakupioną usługą, Ogłoszeniodawca ma prawo zażądać usunięcia niezgodności lub obniżenia ceny usługi za okres niezgodności.

Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres e-mail: jobboard@jobnonstop.pl lub pisemnie na adres wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu. Reklamacja musi zawierać dane niezbędne do jej realizacji, tj. Nazwę firmy Ogłoszeniodawcy, opis niezgodności bądź naruszenia oraz proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację.

Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni roboczych od daty otrzymania przez Serwis prawidłowej reklamacji.

Reklamacja rozpatrzona zgodnie z powyższym trybem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu

§ 19

Prawa autorskie Usługodawcy

Przyjęty na stronie JobNonStop.pl układ i formuła udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Wszelkie prawa do treści, w tym do jego elementów graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów strony są zastrzeżone.

Osoby trzecie nie są uprawnione do kopiowania, modyfikowania, reprodukcji, dystrybucji lub pobierania w całości lub części treści serwisu.

ROZDZIAŁ III

JobLinked

§ 20

Przedmiot umowy usługi JobLinked

Przedmiotem Usług JobLinked świadczonych przez Usługodawcę jest:

W stosunku do Pracodawcy udostępnianie Serwisu JobLinked do złożenia formularza kryteriów i kompetencji, w którym Pracodawca określa stanowisko, profil i kwalifikacje poszukiwanego Kandydata do pracy, na podstawie czego system informatyczny Usługodawcy automatycznie wskazuje zanonimizowane profile Kandydatów posiadających poziom wymaganych kwalifikacji najbardziej zbliżony do określonego w formularzu i stopień zgodności tych kwalifikacji. Pracodawca zaznacza w tym formularzu maksymalnie 10 wybranych przez siebie profili Kandydatów. Usługodawca, na tej podstawie, przesyła Pracodawcy drogą mailową szczegółowe profile wraz z CV wybranych Kandydatów.

W stosunku do Kandydatów udostępnianie Serwisu do złożenia aplikacji określającej kwalifikacje zawodowe i preferencje zatrudnienia Kandydata, którą Usługodawca po selekcji dokonanej przez system informatyczny, przedstawi potencjalnemu Pracodawcy poszukującemu pracowników o kwalifikacjach odpowiadających lub najbardziej zbliżonych do kwalifikacji Kandydata.

§ 21

Warunki korzystania z usług JobLinked

Warunkiem koniecznym dla Pracodawcy do skorzystania z usługi JobLinked jest zarejestrowanie się w Serwisie JobLinked poprzez utworzenie konta Pracodawcy i wyrażenie zgody na związanie się postanowieniami Regulaminu. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej Umowy pomiędzy Pracodawcą a Usługodawcą. Zgodę taką może wyrazić wyłącznie Pracodawca lub osoba upoważniona przez Pracodawcę do zawarcia Umowy w jego imieniu i na jego rzecz.

Z chwilą akceptacji Regulaminu Pracodawca:

Potwierdza, że dane podane przy rejestracji są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji, jeżeli ulegną zmianie.

Wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Usługodawcy oraz wiadomości o utrudnieniach, przerwach technicznych oraz zmianach w działaniu Usługi.

Warunkiem koniecznym dla Kandydata do skorzystania z usługi JobLinked jest zarejestrowanie się w Serwisie JobLinked poprzez wypełnienie aplikacji i utworzenie profilu Kandydata, wyrażenie zgody na związanie się postanowieniami Regulaminu, przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę i przekazanie ich potencjalnemu Pracodawcy, do którego Usługodawca prześle te dane na podstawie wskazania systemu.

Z chwilą akceptacji Regulaminu Kandydat:

Potwierdza, że dane zawarte w aplikacji są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji, jeżeli ulegną zmianie.

Wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Usługodawcy oraz przekazanie informacji udostępnionych w aplikacji potencjalnemu Pracodawcy

Pracodawca, do odwołania, ma prawo do bezpłatnego skorzystania z usługi JobLinked jeden raz w miesiącu. Możliwość skorzystania przez Pracodawcę więcej niż raz w miesiącu może być odpłatna i możliwa po dokonaniu wcześniejszych indywidualnych ustaleń z Usługodawcą.

Świadczenie usług na rzecz Kandydata jest bezpłatne.

§ 22

Prawa i obowiązki Pracodawcy

Pracodawca zobowiązany jest do przestrzeganiu Regulaminu.

Pracodawca zobowiązany jest do podania Usługodawcy wszelkich informacji koniecznych do prawidłowego realizowania Usług.

Pracodawca jako administrator danych osobowych Kandydata, przekazanych mu przez Usługodawcę za zgodą Kandydata, zobowiązany jest do wykonania wobec Kandydata obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 RODO

§ 23

Prawa i obowiązki Usługodawcy

Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Umowy w przypadku powzięcia informacji o jej zawarciu przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji Pracodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności techniczne związane z konserwacją bądź modyfikacją serwisu.

Usługodawca prześle szczegółowe, wybrane przez Pracodawcę profile Kandydatów do końca następnego dnia roboczego następującego po dniu skutecznego wypełnienia przez Pracodawcę Formularza kryteriów i kompetencji.

§ 24

Formularz kryteriów i kompetencji

Pracodawca wypełnia formularza kryteriów i kompetencji na stronie: . W formularzu należy starannie określić stanowisko pracy i kwalifikacje poszukiwanego Kandydata.

Formularz może wypełnić i zatwierdzić tylko osoba uprawniona do reprezentacji Pracodawcy w zakresie prowadzenia rekrutacji.

Pola Zgłoszenia oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wypełnione.

Pracodawca zamieszcza w formularzu parametry istotne dla weryfikacji kwalifikacji potencjalnego Kandydata na dane stanowisko pracy- na tej podstawie system informatyczny Usługodawcy wskazuje zanonimizowane profile Kandydatów posiadających poziom wymaganych kwalifikacji najbardziej zbliżony do określonego w formularzu i stopień zgodności tych kwalifikacji. Kwalifikacje Kandydatów i ich stopień zaawansowania określone są w skali od 1 do 10 wyłącznie na podstawie samooceny Kandydatów.

Pracodawca wybiera i zaznacza w formularzu profile maksymalnie 10 Kandydatów, co do których Usługodawca prześle drogą mailową szczegółowe informacje odnośnie osoby Kandydata, jego kwalifikacji wraz z CV.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez Kandydata ani poziom jego kwalifikacji a także jego gotowość do podjęcia pracy na rzecz Pracodawcy.

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim.

§ 25

Prawa i obowiązki Kandydata

Kandydat wypełniając aplikację jest zobowiązany do podania wyłącznie prawdziwych informacji.

Zakazane jest składanie pozornych aplikacji o pracę.

Kandydat jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy drogą mailową na adres o wycofaniu aplikacji w sytuacji rezygnacji z gotowości do podjęcia pracy.

Kandydat jest zobowiązany do aktualizacji danych zawartych w aplikacji niezwłocznie po nastąpieniu ich zmiany poprzez wypełnienie nowej aplikacji, która zastąpi poprzednią.

§ 26

Aplikacja o pracę

Formularz aplikacyjny służy wyłącznie do składania aplikacji o pracę.

Do skutecznego złożenia aplikacji konieczne jest przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego, załączenie pliku z CV, akceptacja regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę i przekazanie ich potencjalnemu Pracodawcy, do którego Usługodawca prześle te dane na podstawie wskazania systemu.

Fakt skutecznego złożenia aplikacji zostanie potwierdzonym mailem przesłanym przez Usługodawcę do Kandydata.

§ 27

Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane podane przez Kandydata dotyczące jego osoby i kwalifikacji a także pozostania w gotowości do podjęcia pracy.

Usługodawca nie gwarantuje Kandydatowi, że podejmie pracę za jego pośrednictwem.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wobec Pracodawcy, które jest następstwem błędnego lub niewystarczająco szczegółowego określenia kwalifikacji poszukiwanego Kandydata przez Pracodawcę lub Kandydata.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest następstwem okoliczności od Usługodawcy niezależnych, w szczególności będące następstwem przerw w dostępie lub braku dostępu do sieci Internet.

ROZDZIAŁ IV

TalentReco

§ 28

Przedmiot umowy o usługi TalentReco

Przedmiotem Usług TalentReco świadczonych przez Usługodawcę jest udostępnianie Serwisu TalentReco Polecającym do złożenia formularza zgłoszenia polecenia, w którym Polecającym zamieszcza dane osobowe wraz z CV potencjalnego Kandydata do pracy (dalej zwanego „Polecanym”) na określone stanowisko w konkretnym procesie rekrutacyjnym opisanym w serwisie TalentReco.

§ 29

Polecający, jego prawa i obowiązki

Polecajacym może być osoba fizyczna osiągająca przychód w ramach działalności nierejstrowanej, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osoba prawna.

Warunkiem koniecznym dla Polecającego jest wypełnienie formularza zgłoszenia polecenia (dalej zwany „Formularz polecenia”) i wyrażenie zgody na związanie się postanowieniem Regulaminu. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej Umowy pomiędzy Polecającym a Usługodawcą. Zgodę taką w imieniu osoby prawnej może wyrazić wyłącznie osoba upoważniona do zawarcia Umowy w jej imieniu i na jej rzecz.

Z chwilą akceptacji Regulaminu Polecający:

Potwierdza, że dane podane przy wypełnianiu Formularza polecenia są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji, jeżeli ulegną zmianie.

Wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Usługodawcy oraz wiadomości o utrudnieniach, przerwach technicznych oraz zmianach w działaniu Usługi.

W przypadku Polecającego będącego osoba fizyczną- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.

Wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Usługodawcy oraz przekazanie informacji udostępnionych w aplikacji potencjalnemu Pracodawcy

Polecający zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

Polecający zobowiązany jest do podania wyłącznie prawdziwych informacji.

Polecający jest zobowiązany do podania w Formularzu polecenia swoich danych, adresu mailowego, kontaktu telefonicznego i określenia czy jest osobą fizyczną osiągająca przychód w ramach działalności nierejstrowanej, osobą fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą czy osobą prawną.

Polecający zobowiązany jest do załączenia do Formularza polecenia CV Polecanego wraz ze zgodą Polecanego na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzebę procesu rekrutacyjnego.

Złożenie Formularza polecenia przez Polecającego jest bezpłatne.

Po złożeniu Formularza polecenia i akceptacji Regulaminu Polecający na podany adres mailowy otrzyma potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia polecenia lub o jego odrzuceniu, jeśli Polecany już znajduje się w bazie danych Usługodawcy.

Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia polecenia Polecający otrzyma od Usługodawcy w toku procesu rekrutacji wiadomości mailowe informujące o etapie tego procesu:

- przekazaniu Pracodawcy rekomendacji danego Polecanego

- zatrudnieniu przez Pracodawcę rekomendowanego Polecanego

- zakończeniu procesu rekrutacji, do której Polecający złożył Formularz polecenia bez zarekomendowania Polecanego w tym Formularzu

Polecający otrzyma od Usługodawcy wynagrodzenie za przekazanie Pracodawcy rekomendacji Polecanego lub za zatrudnienie przez Pracodawcę Polecanego w wysokości każdorazowo określonej w serwisie TalentReco w konkretnej rekrutacji.

§ 30

Prawa i obowiązki Usługodawcy

Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Umowy w przypadku powzięcia informacji o jej zawarciu przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji Polecającego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności techniczne związane z konserwacją bądź modyfikacją serwisu.

Usługodawca nie gwarantuje, iż Polecany zgłoszony w Formularzu polecenia zostanie zarekomendowany w procesie rekrutacji jakiej dotyczy zgłoszenie polecenia.

Usługodawca zobowiązuje się do informowania Polecającego o kolejnych etapach rekrutacji Polecanego w przypadku pozytywnej akceptacji zgłoszenia polecenia, tj. o przesłaniu Pracodawcy rekomendacji, zatrudnieniu danego Polecanego lub zakończeniu procesu rekrutacji bez przesłania rekomendacji.

Usługodawca wypłaci Polecającemu wynagrodzenie w kwocie określonej w danej rekrutacji :

- za przesłanie rekomendacji do Pracodawcy w terminie 14 dni od przesłania rekomendacji, w przypadku otrzymanego potwierdzenia o odrzuceniu kandydata

- za zatrudnienie Polecanego w terminie 7 dni od otrzymania od Pracodawcy informacji o zatrudnieniu (podpisaniu z Polecanym umowy o pracę lub umowy zlecenia).

§ 31

Formularz polecenia

Polecający wypełnia Formularza polecenia na stronie: .

W przypadku gdy Polecający jest osobą prawną Formularz Polecenia może wypełnić i zatwierdzić tylko osoba uprawniona do reprezentacji Pracodawcy w zakresie prowadzenia rekrutacji.

Pola Formularza oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wypełnione.

Formularz powinien być sporządzony w języku polskim.

§ 32

Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane podane przez Kandydata dotyczące jego osoby i kwalifikacji a także pozostania w gotowości do podjęcia pracy.

Usługodawca nie gwarantuje Polecającemu, że Polecany zostanie zarekomendowany Pracodawcy w procesie rekrutacyjnym, którego Formularz dotyczy ani że podejmie pracę za jego pośrednictwem.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych dotyczących Polecanego zawartych w Formularzu polecenia i CV Polecanego a także za prawdziwość zgody Polecanego na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w ramach TalentReco.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, które jest następstwem okoliczności od Usługodawcy niezależnych, w szczególności będące następstwem przerw w dostępie lub braku dostępu do sieci Internet.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 33

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 luty 2024r.

W razie zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą publikacji zmienionego Regulaminu.

Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

© JobNonStop | 2016-2022